Privacyverklaring Mensendieck Centrum Amsterdam

Mensendieck Centrum Amsterdam, gevestigd aan Lauriergracht 100 1916 RP en Spaarndammerstraat 73 H 1013 TB  Ae Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij Carolien van Dijk. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@mensendieckcentrum.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06 519 520 61.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam en voorletters
BurgerServiceNummer (BSN)
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Huisarts
Verwijzer
Polisnummer zorgverzekering + soort aanvullende verzekering
Legitimatiegegevens
Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie
Aanvullende informatie over uw gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen
Wij zullen alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

Het verlenen van oefentherapeutische zorg
Het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar
Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, Qualizorg
U te bellen of te mailen om bv een afspraak te maken of te verzetten

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) hanteren wij een bewaartermijnen van 15 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieck Centrum Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen.

Recht op vernietiging

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/vernietiging door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Onze praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Software-updates zijn geactualiseerd. De gegevens worden verwerkt met Intramed software ( ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd) voor het bijhouden van het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ).

Cookies, of vergelijkbare technieken
Mensendieck Centrum Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun
je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens die ingevoerd zijn via het Patientenportaal worden via een beveiligde verbinding vestuurd.

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacyregelement mei 2018

.